Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022: 

https://www.gov.pl/web/edukacja i nauka/terminy rekrutacji do szkol

Link do strony naboru elektronicznego, gdzie kandydat samodzielnie zakłada konto i wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. kandydaci do ZSG-T zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginału zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dostarczenie w/w dokumentów do 30 lipca 2021r. godz. 15.00 stanowi potwierdzenie woli uczęszczania do Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych.

Prosimy o przyjście rodziców/opiekunów uczniów w celu zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z organizacją pracy w szkole.