Oferta szkoły

Kierunki kształcenia:

Technik geodeta

Technik informatyk

Technik leśnik

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi na rok szkolny 2021/2022

Przedmioty, z których oceny na świadectwie brane są pod uwagę przy wyliczaniu punktacji to:

  • technik geodeta: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik informatyk: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik leśnik: język polski, język obcy, matematyka, informatyka lub biologia
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo zdrowia
  • trzy fotografie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły   tel. (42) 65-98-222 w godzinach 8.30-15.30