Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – najważniejsze terminy:

· od 24 kwietnia do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (strona naboru elektronicznego)

· od 4 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

· od 6 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (tylko w szkole pierwszego wyboru)

· 14 lipca 2023 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· od 14 lipca godz. 12.00 do 20 lipca 2023 r. do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki zawodu

· do 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi w dokumencie:

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024. Skan dokumentu