Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej:
http://www.zsg-t.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna  z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dn. 22.09.2020.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa – Tomasz Linek

Adres e-mail – t.linek@zsgt.elodz.edu.pl

Nr tel. – 42 659 82 22

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: kontakt@zsgt.elodz.edu.pl

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły znajduje się na ogrodzonej działce i usytuowany jest częścią frontową do ulicy Skrzydlatej. Między budynkiem a ogrodzeniem jest pas działki o szerokości ok. 10 m. W pasie drogowym przed wejściem głównym znajduje się niewielki parking przeznaczony dla ok.10 samochodów. Do wejścia głównego prowadzi furtka. Brama wjazdowa na teren szkoły znajduje się na prawo od furtki w odległości od niej ok. 50 m. Bezpośrednio za bramą wjazdową po lewej stronie znajduje się parking na 4 samochody. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi 11 schodów. Drzwi zamykane są na elektromagnes. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 160 cm. Za drzwiami znajduje się portiernia, w której przez cały czas pracy szkoły dyżuruje pracownik. Szkoła nie posiada przed wejściem podjazdu ani windy dla wózków inwalidzkich. Główny budynek szkoły składa się z 3 kondygnacji – 2 nadziemnych i 1 podziemnej. Wejście do szkoły znajduje się na środkowej kondygnacji. Na niej też zlokalizowany jest sekretariat i gabinet dyrektora. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się klatkami schodowymi. W szkole nie ma windy ani platform lub pochylni dla wózków inwalidzkich.  Środkowa kondygnacja połączona jest łącznikiem, w którym znajdują się 3 schodki, z salą gimnastyczną. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.