Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika leśnika?
 • organizowaniem prac związanych z gospodarką leśną: nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu
 • prowadzeniem prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych terenów leśnych
 • organizowaniem prac związanych z łowiectwem
 • nadzorowaniem rekreacyjnego zagospodarowania lasu
 • patrolowaniem terenów leśnych
Miejsca zatrudnienia technika leśnika
 • jednostki administracyjne Lasów Państwowych
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • biura urządzania lasu i geodezji leśnej
 • placówki związane z ochroną środowiska oraz turystyką
 • firmy prywatne prowadzące działalność gospodarczą w lasach
 • własna działalność gospodarcza
Możliwości rozwoju zawodowego technika leśnika
 • kontynuacja nauki na studiach na kierunkach przyrodniczych i technicznych (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska)
 • kontynuowanie nauki na dowolnych kierunkach studiów
 • zatrudnienie w jednostkach Lasów Państwowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi dla leśnictwa
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LEŚNIK  314301
LES.02.Gospodarowanie zasobami leśnymi.